ALGEMENE
VOORWAARDEN


Artikel 1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
zaken en/of van opdrachten en diensten waaronder o.a. budgetcoaching en budgettraining
van Wijs met Geld, KvK-nummer: 82083630. De algemene voorwaarden zijn
terug te vinden op www.wijsmetgeld.com, worden
bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overlegd en op eerste verzoek nogmaals
gratis toegezonden;
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk
overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze
gemaakt zijn;
Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij,
worden door Wijs met Geld niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen en door Wijs met Geld is bevestigd;

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14
dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas
tot stand nadat Wijs met Geld de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de
offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening
daarvan;

Wijs met Geld stelt haar offertes voor haar werkzaamheden op het gebied van
budgetcoaching en budgettraining samen op basis van een inschatting van de
benodigde werkuren voor een bepaald traject, materiaalgebruik en andere traject
gerelateerde zaken. Wijs met Geld bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter
zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (vaste investering);

Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
a. Op basis van een vast bedrag per maand;
Het verrichten van diensten tegen een van te voren vastgesteld maandbedrag,
afhankelijk van de opdracht;
b. Op basis van een uurtarief:
Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende
de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale
aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met
inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en
overige kosten;
c. Op basis van no cure, no pay:
Dit betreft een vooraf afgesproken percentage van de besparing welke per kalenderjaar
kan worden gemaakt op basis van het vastgestelde budgetplan versus de
startsituatie van de wederpartij.
Bij het vaststellen van het budgetplan en akkoord geven hierop door de
wederpartij, zal Wijs met Geld een voorschot in rekening brengen. Het
resterende bedrag zal worden gefactureerd aan het einde van de afgesproken
looptijd van het traject.
d. Op basis van een vast bedrag per onderdeel:
Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten betreffende één
pakket of onderdeel. 

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst budget coaching wordt aangegaan voor een periode van minimaal
3 maanden met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde
periode als waarvoor partijen de overeenkomst zijn aangegaan.

Tussentijds beëindigen van een overeenkomst voor bepaalde tijd is
slechts mogelijk onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden zijn
omschreven.

Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn
gekomen nadat Wijs met Geld de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel
met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan
het inventariseren van inkomsten en uitgaven, het opstellen budgetplan,
enzovoort. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of
opdrachtbevestiging van Wijs met Geld en deze algemene voorwaarden;

Wijs met Geld heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij
en geen garantieverplichting. Technische adviezen, mogelijkheden en financiële
tips worden naar beste geweten gegeven;

Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en
opdrachten zullen door Wijs met Geld als meerwerk worden gefactureerd voor het
op dat moment geldende uurloon en/of kosten. Ook kunnen dit omstandigheden
betreffen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien;

Artikel 4. PRIJZEN
Alle prijsopgaven en de prijzen die Wijs met Geld in rekening brengt, zijn de
op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de
overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst
vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in
euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in
één der prijsbepalende factoren voordoet, is Wijs met Geld gerechtigd de
prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst
inmiddels tot stand is gekomen;

Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van
materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen
en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Wijs met Geld
gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan
10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit
schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende
mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op
vergoeding van enigerlei schade;

Bij afname van een traject op basis van “no cure, no pay” gelden de volgende
spelregels:
1. Er wordt gezamenlijk met de wederpartij een budgetplan opgesteld. Dit
budgetplan gaat uit van de redelijkheid en billijkheid van de diverse
onderdelen. Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijnen vanuit onder andere het
Nibud. Daarnaast wordt bekeken op welke andere zaken een besparing kan worden
doorgevoerd, zonder in te leveren op kwaliteit. Bijvoorbeeld een overstap naar
een andere energieleverancier met dezelfde afname van energie. Het budgetplan
wordt door beide partijen ondertekent. Na ondertekening wordt er een voorschot
voor de budgetcoaching in rekening gebracht. Bij annulering tijdens het
traject, maar voordat het budgetplan is ondertekent, wordt een vordering van €
50,- in rekening gebracht.
2. De tegenpartij stelt alles in het werk om zich aan het budgetplan te houden.
De wederpartij heeft met het akkoordgeven op het budgetplan ook akkoord gegeven
om hierop te handelen. Bij elke vorm van nalatigheid kan het resterende bedrag
voor de budgetcoaching alsnog direct opeisbaar worden.

Artikel 5. BETALING
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Mochten andere
betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

Wijs met Geld is gerechtigd om aan de wederpartij voor of na
aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen. Zolang een
aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot niet is betaald, is Wijs met
Geld gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling
van het voorschot heeft plaatsgevonden.

In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij
individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag
(artikel 7:407 lid 1 BW);

Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van
een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat Wijs
met Geld de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. De wederpartij
(wanneer hij/zij een natuurlijke persoon betreft), is alsdan de dan geldende
wettelijke rente verschuldigd aan Wijs met Geld. Als de wederpartij een
zakelijke opdrachtgever betreft, dan is zij de wettelijke handelsrente
verschuldigd aan Wijs met Geld. Gedeelten van een maand worden in dezen als
volle maand aangemerkt.

Alle door Wijs met Geld gemaakte buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel
eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

Artikel 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Wijs met Geld zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de
op dat moment bekende stand van de wetenschap. Wijs met Geld kan niet instaan
voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar
beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat
of rechtsgevolg intreedt;

Wijs met Geld is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij
de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten
door derden die niet in dienst zijn bij Wijs met Geld;

Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het
Wijs met Geld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wijs met Geld worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Wijs met Geld zijn verstrekt, heeft Wijs met Geld het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te
brengen;

Artikel 7. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ
De wederpartij verplicht zich om Wijs met Geld van wijzigingen in de
financiële- en persoonlijke omstandigheden direct op eigen initiatief in kennis
te stellen. Mocht de wederpartij nalaten om voorgenoemde wijzigingen aan Wijs
met Geld mede te delen, dan kan de overeenkomst door Wijs met Geld worden
beëindigd;

Artikel 8. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING
Wijs met Geld is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering
op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op
nakoming en/of schadevergoeding), indien:

wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de
overeenkomst tussen partijen;

er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van
betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of
gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig
vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

door verhuizing van de wederpartij naar het buitenland, dan wel
doordat de wederpartij Nederland feitelijk heeft verlaten;

door verhuizing naar een andere plaats buiten het werkgebied van
Wijs met Geld, tenzij de betaling wordt gegarandeerd;

indien de wederpartij een strafbaar feit begaat;

indien de financiering van het budgetcoaching niet langer
gewaarborgd is;

Wijs met Geld heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien
de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Indien dit plaats vindt binnen
één jaar na het aangaan van deze overeenkomst, is de wederpartij verplicht een
schadevergoeding te betalen die 50% bedraagt van het overeengekomen
maandbedrag, vermenigvuldigt met het aantal maanden dat deze overeenkomst
voortijdig wordt beëindigd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Wijs met Geld op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar evenals
de nog te factureren lopende maanden. Indien Wijs met Geld de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst;

Artikel 9. AFSTAND VAN ONTBINDING EN OPSCHORTING
Indien de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, een of meer tegenvorderingen
op Wijs met Geld heeft, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening en
opschorting met betrekking tot deze vordering(en).

 

Artikel 10. BUDGET TRAINING
Afwezigheid van een kandidaat tijdens de workshop budgettraining ontheft
wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of
verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of
ontbinding van de overeenkomst;

Wanneer door Wijs met Geld een training wordt verzorgd en een kandidaat
verhinderd is om deel te nemen aan een training, is vervanging door een andere
kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 2 (twee) werkdagen week voor de
training wordt aangemeld bij Wijs met Geld. Voor deze vervanging is de
wederpartij geen extra kosten verschuldigd;

Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt naar
eenzelfde training op een andere datum. Bij een overboeking worden
administratiekosten in rekening gebracht;

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
Wijs met Geld is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige
tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij
er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Wijs met Geld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of
namens haar verstrekte adviezen;

Wederpartij dient Wijs met Geld altijd in de gelegenheid te
stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling
en daarmee de schadeloosstelling;

Wijs met Geld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie;

Wijs met Geld is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij
noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel
een handelen of nalaten van of namens wederpartij.
Wijs met Geld  zal bij het inschakelen
van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de
selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wijs
met Geld is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het
gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep
en welke door Wijs met Geld namens wederpartij zijn ingeschakeld;

Wederpartij is gehouden Wijs met Geld te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de
werkzaamheden van Wijs met Geld ten behoeve van wederpartij;

Artikel 12. RECLAMEREN
Klachten over de verrichtte werkzaamheden / prestatie dienen door de
wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden /
prestatie / training, te worden gemeld aan Wijs met Geld. Na het verstrijken
van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Wijs met Geld in staat is adequaat te reageren. Wijs met Geld
zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk
op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

Indien een klacht gegrond is, zal Wijs met Geld de opdracht alsnog
uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij
aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient
door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen opdracht niet
meer mogelijk of zinvol is, zal Wijs met Geld te hare keuze respectievelijk
andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

Reclame is niet mogelijk indien: – wederpartij niet aan zijn
verplichtingen jegens Wijs met Geld (zowel financieel als anderszins) heeft
voldaan; – aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn
gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;

Het in behandeling nemen van een reclame schort de
betalingsverplichting van wederpartij niet op;

Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht
wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan
geen rechten ontlenen;

ARTIKEL 13. OVERMACHT
Ingeval van overmacht is Wijs met Geld gerechtigd om zonder gerechtelijke
tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de
omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of
restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

Onder “overmacht” aan de zijde van Wijs met Geld wordt verstaan:
elke omstandigheid, waarmee Wijs met Geld tijdens het aangaan van de
overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan
worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Wijs met
Geld, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van
onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking
door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten,
stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren
van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden,
die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;

Wijs met Geld kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt
haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan Wijs met Geld;

Artikel 14. ANNULERING / VERZETTEN
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een traject, zijn
alle door Wijs met Geld ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de
gederfde winst onmiddellijk opeisbaar;

Verzetten van een training is kosteloos mits dit verzoek uiterlijk
1 (één) week voor aanvang van het traject Wijs met Geld heeft bereikt;


Artikel 15. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en
informatie betreffende Wijs met Geld of haar bedrijf, zowel tijdens als na
beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze
gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter
hebben;

Wijs met Geld behoudt zich alle rechten (van intellectuele
eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest
ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als
bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten
op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door
gebruikmaking of anderszins en erkent dat Wijs met Geld ter zake rechthebbende
is;

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
Wijs met Geld ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van
en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
De wederpartij verleent hierdoor toestemming aan Wijs met Geld om zijn/
persoonsgegevens op te nemen, te gebruiken en te verwerken ter uitvoering van
de overeenkomst met Wijs met Geld. De persoonsgegevens zullen door Wijs met
Geld opgenomen, gebruikt en verwerkt worden conform de privacyverklaring van Wijs met Geld. 

Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige
verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard
van de verwerking;

Wijs met Geld bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze
nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of
zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij
gedurende 12 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’.
In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie
bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

Wijs met Geld verleent medewerking aan de wederpartij of derden
wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten
zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering
doch zulks met uitzondering van de informatie die Wijs met Geld wettelijk
verplicht is te bewaren. Wijs met Geld is bijvoorbeeld wettelijk verplicht
gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of
niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.
In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de
bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op
juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;


Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE
RECHTER
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wijs met Geld is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing;

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen
wederpartij en Wijs met Geld gesloten overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wijs met Geld gevestigd is;

Deze voorwaarden zijn in maart 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. 

Scroll naar top