PRIVACY POLICY

Wijs met Geld respecteert de privacy van de bezoekers van haar
website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen zelf, het doel ervan alsook
de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen
uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u
terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking
systems accepteert, plaatsen wij geen niet-anonimiseerde analytische cookies en/of
tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het
voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige
versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe
versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. WETTELIJKE BEPALINGEN
1. Website (hierna ook “De Website”): www.wijsmetgeld.com
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
beheerder”): Wijs met Geld, gevestigd te Haspelstraat 11, 6911 BA Pannerden. KvK-nummer: 82083630.

Artikel 2. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens worden verzameld door Wijs met Geld. Onder persoonsgegevens
worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand
van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een
online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de
fysieke , fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: –
Naam – Adresgegevens – E-mailadressen en telefoonnummers – Bankrekeningnummers
– BSN – Geboortedatum

Artikel 3. DOEL VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk
gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien
aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 4. HET BEHEER VAN DE WEBSITE
Voor het goede beheer van de website kan de beheerde op ieder moment:
– de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of
beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren
of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met
internet-etiquette
– de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen
voeren.

Artikel 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen,
moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor
de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U
dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw
gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U
bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op
internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u
worden gevoerd:
– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
– vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan
wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het
gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de
beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik
van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en
nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6. REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS
Op grond van artikel 13, lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en
rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem
betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door
contact met ons op te nemen via info@wijsmetgeld.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van
een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder
vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1
maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk
van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze
termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene
wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de
beheerder heeft verzameld, worden deze aan hem verstrekt na een uitdrukkelijk
en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens
mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.

Artikel 9. COMMERCIELE AANBIEDINGEN
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar
toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen,
stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@wijsmetgeld.com.

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de
verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 10. BEWAARTERMIJN GEGEVENS
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de
vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen
omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering
van toepassing is.

Artikel 12. CONTACT
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot:
Wijs met Geld, telefoonnummer 06-83519959.

Scroll naar top